Salgsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem alle involverede parter.

  1. TILBUD OG AFTALE

1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets at regne.

1.2 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser / layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m. er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.3 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtagen bestilling.

  1. PRIS

2.1 Alle priser er i DKK, ekskl. moms

2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser, valutakurser og øvrige omkostninger.

2.2.1 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, i materialepriser, valutakurser eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.2 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er fald i lønninger, i materialepriser eller i øvrige omkostninger er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, som påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt eller mangelfuldt.

2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4 Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jfr. 3.3.

2.5 Gavekort er gældende 3 år fra udstedelsesdatoen.

2.6 Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.7 Kellmann Reklame A/S må uden vederlag bruge ordrer til kundecases på egne online kanaler, samt øvrig markedsføring. Dog skal kundes navn oplyses.

  1. LEVERING

3.1 Med de i 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når
leverandørens arbejde er færdigt.

3.2 Hvis forsinkelse med levering skyldes enten nogen af de i punkt 8.1 – 2. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

3.3 Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jfr. 2.4, og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jfr. 2.4, at tegne ønsket transportforsikring.

  1. BETALING

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal alle ordrer/opgaver betales netto kontant ved levering.

4.2 Kellmann Reklame A/S kan kræve hel eller delvis betaling for en opgave, inden denne igangsættes.

4.3 Ved misligholdelse af kundens betalingsforpligtigelser, fremsendes sager til inkasso efter senest 21 dage.

4.4 Er kundens forhold årsag til at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Kellmann Reklame A/S berettiget til delvis fakturering.

  1. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

5.1 Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l. tilhører leverandøren og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, værktøj m.m., er leverandørens
ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Kellmann Reklame A/S ejer alle produkter, leveringer og leverancer, indtil fuld betaling for det leverede er modtaget. Ved manglende betaling, er Kellmann Reklame A/S berettiget til at tilbagekalde det leverede på kundens regning.

  1. FORSINKELSE

Indtræder forsinkelsen, er bestilleren med det af 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

  1. MANGLER/REKLAMATIONER/GARANTI

7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur/layout eller prøvetryk.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Ved evt. mangel eller reklamation, er kunden pligtig til senest inden 30 dage at oplyse dette. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.4 Samtlige garantier på bildekorationer, bilindpakninger, skilte mm. frafalder ved ejerskifte.

7.5 På indpakning af biler, max 4 år gamle, yder Kellmann Reklame A/S 24 mdr. garanti mod korrekt montering.

7.6 Foliedekoration monteret på indpakningsfolie har 4 års garanti (for refleksfolie gælder 2 års garanti).

7.7 Foliedekoration monteret på bil-lak har 5 års garanti (for refleksfolie gælder 3 års garanti).

7.8 Farver, nuancer, materiale mm. garanteres udelukkende efter producentens egne specifikationer og originale produktgaranti (kan oplyses på forespørgsel).

7.9 Enhver reklamation udover ovenstående, kræver kundes dokumentation på tilbudt garanti på bestillingstidspunktet.

7.10 Reklamationer og mangler udbedres altid på Kellmann Reklame A/S adresse i Hvidovre.

  1. ANSVAR

8.1 I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i 8.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i 8.1. nævnte omstændigheder.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge ag bestillerens retsforhold over for tredjemand, jfr.

8.4 I tilfælde af at et leveret produkt volder skade, er leverandøren kun ansvarlig, hvor det dokumenteres, at skades skyldes at han eller hans folk har begået fejl, som ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på bestillerens eller andres produktion eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, men mindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar for produkter leveret til bestilleren.

8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar over for tredjemand.

8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f. eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført, jfr. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade og undergang.

8.7 Solfilm: Kellmann Reklame A/S yder ingen garanti/ansvar for kundens forarbejdede genstande, som skades, eller findes ulovlige efter dansk lov. Dog vil Kellmann Reklame A/S altid oplyse om eventuelle problemstillinger som vi er bevidste omkring. Særlig opmærksom skal man være på solfilm til biler, hvor det ikke er lovligt at montere i hverken forrude eller forreste døre. Der kan være mange begrænsninger på hvilken solfilm der kan benyttes til eks. lavenergiruder, hvorpå der netop her, bør udvises ekstra opmærksomhed.

8.8 Kellmann Reklame A/S tager intet ansvar for indpakning af biler, hvor folien kan ”skygge eller dække” for skjulte radarer eller sensorer som er installeret på bilen, hverken fra fabrikken eller som ekstra udstyr.
Synlige sensorer og radarer, fritskæres i kanterne som standard, eller behandles efter nærmere aftale, hvis kunden beder os om det.

  1. UNDERLEVERANDØRER

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

  1. GENERELT

I det omfang ikke andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb anvendelse.

Hej, Morten her. Skal du have et skarpt tilbud?

Vi er en af landets ældste skilte virksomheder med over 50 års erfaring. Det giver dig sikkerhed for erfaring og høj professionalisme. Kontakt os her eller ring på 3810 7600 – og få et godt tilbud allerede i dag. 

Tilbud